พิมพ์

ผลงานครู

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

 

คุณครูจันทนา รสชุ่ม

คุณครูฐิตารีย์ บุญแจ้ง

คุณครูวิไลวรรณ นวลเลิศ

ครูอรนุช แสงชยาภา

ครูฉันทนา กองจันดา