วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกำหนดการสอบกลางภาคในวันที่  7 - 10 มกราคม 2561

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ได้ถูกนิเทศและติดตามการสอนแบบ Active Learning ของต้นสังกัด ในัวันที่ 22 มกราคม 2562

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ได้กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์พิชิตโอเนต ระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2562 ณ ห้องโสต โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 

              ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประชาชนแบบ Smart card ในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. 61 เป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลรัฐทุกแห่งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่