หน้าหลัก ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรรมการสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลพื้นฐาน เว็บบอร์ด
Upd. 270654
  บุคลากร 

ลำดับที่
ภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
e-mail

ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

2
นายประจวบ ดีมุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา

ศษ.ม.บริหารการศึกษา

 
3
นายเริงฤทธิ์ กลมเหลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ค.บ. คณิตศาสตร์

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 
4
 
นายสนิท โคตะระ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 
5
นางวันทนีย์ คำพวง
ครู
กศ.บ.ภาษาไทย
 
6
นางวิไลวรรณ นวลเลิศ
ครู

ค.บ.ภาษาไทย


ค.ม.หลักสูตรและการสอน

 
7
นายสุรพล นวลเลิศ
ครู
ค.บ.บรรณารักษ์
 
8
นางสารภี อุ่นเรือน
ครู
ค.บ.คหกรรม
 
9
นางศรินทิพย์ ใจจิตต์
ครู
วท.บ.จิตวิทยา
 
10
นางกนิษฐา แดงจันทร์
ครู

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

 
11
นางอรนุช แสงชยาภา
ครู
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
 
12
นางสิริขวัญ บุญแจ้ง
ครู
กศ.บ.วิทย์ - คณิต
 
13
นายปรานอม จันทร์เจริญ
ครู
ค.บ.พลศึกษา
 
14
นางปุณณภา เจนธนยุทธ์
ครู

ค.บ.อุตสาหรกรรมศิลป์

กศ.บ.จิตวิทยาแนะแนว

 
15
นายบุญมั่น ผลสวัสดิ์
ครู
ค.บ.พลศึกษา
 
16
นางพวงเพ็ญ แพนลา
ครู
ค.บ.ศิลปศึกษา
 
17
นางนวลฉวี เชิดฉิน
ครู

ศศ.บ.การบัญชี

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

 
18
นางบุษวรรณ เชื้อชะเอม
ครู
กศ.บ.ภาษาไทย
 
19
นางจันทนา รสชุ่ม
ครู
วท.บ.ศึกษาศาตร์ - เกษตร
 
20
นายกิตติกร เชื้อชะเอม
ครู

กศ.บ.ชีววิทยา

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

21
นางฐิตารีย์ บุญแจ้ง
ครู
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
22
นายจักรี โพธิ์สำนัก
ครู

ค.บ.พลศึกษา

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
23
นางวาสนา ชมภูโคตร
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
24
นางสาวฉันทนา กองจันดา
ครู

วท.บ.เคมี

 
25
นายจิตติภัส ขวัญส่ง
ครู
ค.บ.นาฏศิลป์
 
26
นายเกียรติศักดิ์ นาทีชัยชนะ
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
27
นางแสงระวี บู่ทอง
ครู
ศศ.บ.ภาษาไทย
 
28
นางเรไร วารี
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
29
นางสาวเนาวรัตน์ ท่าประสาร
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
30
นางสาวสิริกร พืชนะผล
ครู
กศ.บ.สังคมศึกษา
 
31
นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ
ครู
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
32
นางฐิติรัตน์ กำเหนิด
ครู
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
33
นายสิรสิทธิ์ บู่ทอง
ครู

พธ.บ.การสอนสังคม

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
34
นางสาวดาริกา มงคลใหม่
ครู

ค.บ.ภาษาไทย

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 
35
นางสาวดวงใจ เจริญทรัพย์
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
36
นางดวงพร สกุลฮูฮา
ครู
ค.บ.ฟิสิกส์
 
37
นางสาววิไลรัตน์ พระสุข
ครู
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
 
38
นายสมพล สกุลฮูฮา
ครู
ค.บ.ชีววิทยา
 
39
นายศักดิ์นิรัญ ภูวะลี
ครู
ค.บ.ชีววิทยา
 
40
นางสาวสุวรรณา เลิศศิริธรรม
ครู
ค.บ.สังคมศึกษา
 
41
นายราเมศ กกรัมย์
ครู
ศษ.บ.สังคมศึกษา
 
42
นางสาวนัทธมน ไชยศรีหา
ครู

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเเตอร์

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

 
43
นางสาวเสาวลักษณ์
กิตติชาติมณีกุล
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
44
นางสาวสุรีย์ เชื้อวงษ์
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
45
นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.ดนตรี(สากล)
 
46
นางสาวดัชนี คงทันดี
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 
47
นางสาวสมร การะเกษ
ครูผู้ช่วย
ค.บ.คณิตศาสตร์ 5 ปี
 
48
นายนิรันดร์ ประเสริฐศิริรัตน์
ครูผู้ช่วย
 
49
นายศศิธร แสงวงศ์
ครูผู้ช่วย
กศ.บ วิทย์- ฟิสิกส์
 
50
นางสุกัญญา เนาแสง
ครูผู้ช่วย
ค.บ.คณิตศาสตร์ 5 ปี
 
51

นางสาวกัลยารัตน์
รอดรตนสุวรรณ

ครูผู้ช่วย
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
52
นางสาวกรรณิการ์ ปานทอง
ผู้ช่วยครู

ค.บ. คอมพิวเตอร์

 
53
นางสาวอุบลวรรณ ประจง
ผู้ช่วยครู

ค.บ. สังคมศึกษา

 
54
นายธนิต จันทร
ผู้ช่วยครู

ค.บ. สังคมศึกษา

 
55
นายประจักศิลป์ แก่นจันทรใบ
ผู้ช่วยครู

ค.บ.

 
56
นางยณัฐพล งามสาร
ผู้ช่วยครู

ค.บ. สังคมศึกษา

 
57
นางสาวทิพาวรรณ ภูเงิน
ผู้ช่วยธุรการ
ป.ว.ส.บัญชี
 
58
นางอุมาภรณ์ เงินเต็ม
ผู้ช่วยการเงิน

ป.ว.ส.การบัญชี

บธ.บ.บัญชี

 
59
นางชนัณชิตา อินทรพฤกษ์
ผู้ช่วยธุรการ

ป.ว.ส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
60
นางสาวศรินภรณ์ รัมมะนพ
ผู้ช่วยบุคลากร

บ.ธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์

 
61
ผู้ช่วย

ค.บ. สังคมศึกษา

 
62
นายวิโชติ เขามะหิงษ์
พนักงานขับรถ
ม.3
 
63
นายลำยอง ถาวรทรัพย์
นักการ - ภารโรง
ป.6
 
64
นายประดิษฐ์ สำราญสุข
ลูกจ้างฯ
ป.4
 
65
นายอาทร กองขุนราม
ลูกจ้างฯ
ป.6
 
66
นายสุพรรณ อุ่นฤทธิ์
ยาม
ป.4
 
67
นางสมศรี ลบพื้น
แม่บ้าน
ป.4
 
68
นางสุพร เงาะเศษ
แม่บ้าน
ป.6
 

 

 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000  โทร 0-3751-1330